what we do

MUTI Lending Platform

 • Quản lý người vay
 • Quản lý nhà đầu tư
 • Credit Scoring
 • Tích hợp google vision
 • Sàn giao dịch

iCRS - BASEL 2 Compliance Reporting System

 • Báo cáo tuẩn thu BASEL 2 và Thông tư 41 của ngân hàng nhà nước Việt Nam
 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Báo cáo thống kê theo thông tư 11 của ngân hàng nhà nước
 • API tích hợp với Digtal Banking
 • Wiki và Collaborate

iLoyalty

 • Quản lý phí tập trung cho các kênh giao dịch của ngân hàng
 • Quản lý thành viên và các chương trình ưu đãi với khách hàng thành viên
 • Tích hợp với Corebank, CoreCard, DigtalBank

Business Analysis and BI Tool

 • Tư vấn - xây dựng Data Model cho các khối nghiệp vụ của ngân hàng / doanh nghiệp
 • Tích hợp / triển khai ETL và phát triển các ứng dụng để tích hợp các nguồn dữ liệu
 • Thiết kế xây dựng các Dashboard / báo cáo quản trị để phục vụ điều hành

Digial Tranformation Services

 • Xây dựng các chương trình vệ tinh đáp ứng cho nhu cầu Digital Transformation của ngân hàng / doanh nghiệp
 • Tư vấn / triển khai các dịch vụ liên quan đến Digital Transformation

Business Process Management

 • Tư vấn - thiết kế qui trình nghiệp vụ cho các khối / phòng ban của ngân hàng / doanh nghiệp
 • Tích hợp qui trình với các hệ thống ERP / CoreBanking / DMS
 • Xây dựng các tiêu đo lường cho từng qui trình nghiệp vụ
 • Xây dựng các báo cáo phân tích / đánh giá để cái tiến các qui trình

Want to know more?
Contact with our business consultant


Contact now